Ecologia incepe aici - SalvaEco.org  

Colinde de Crăciun
Despre noi
Echipa
Activitati
Proteste
! Sfaturi Ecologice
Sarbatori Ecologice
Galerie Foto
Awards
Legislatia Ecologica
Turism
Finantari
Programe de finantare
Galerie Foto
Ecotopia Photo
Plante rare
Plante Medicinale
Insecte rare
Promovare
Fa-ti o poza!

LEGE LM1347/1997 privind deseurile de productie si menajere

Vezi alte legi, hotarari...

nr. 1347 adoptat: 09.10.97 promulgat: 20.10.97 în vigoare: 05.03.98 la data:14.11.02
publicat în M.Of. nr. 016 din: 05.03.98 articolul
Cod de clasificare:
MODIFICAT prin:
L1257/19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177
L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art.1089
Nota: În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protectiei Mediului Înconjurator” se substituie prin textul “autoritatea centrala abilitata cu gestiunea resurselor naturale si cu protectia mediului înconjurator”, iar sintagma “Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale” – prin sintagma “Departamentul Situatii Exceptionale”.
Parlamentul adopta prezenta lege.
Prezenta lege reglementeaza, conform prevederilor Legii privind protectia mediului înconjurator, gestionarea deseurilor de productie si menajere în scopul reducerii acestora si reintroducerii lor maximale în circuitul economic, prevenirii poluarii mediului.
 

Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Atribu?ii ?i obliga?ii in domeniul Gestionarii de?eurilor
Capitolul III Normarea, eviden?a, planificarea, controlul ?i supravegherea, monitorizarea in domeniul gestionarii de?eurilor
Capitolul IV Cerin?ele privind securitatea ecologica
Capitolul V Finan?area ?i stimularea economica
Capitolul VI Contraven?ii ?i responsabilita?i
Capitolul VII Acordurile interna?ionale
Capitolul VIII Dispozi?ii finale ?i tranzitorii

Anexa la Legea privind de?eurile de produc?ie ?i menajere

Articolul 3. Atributiile Guvernului

Guvernul:
a) organizeaza elaborarea si aproba Programul de stat de valorificare a deseurilor de productie si menajere, asigura realizarea acestuia;
b) coordoneaza pe linia gestionarii deseurilor activitatea ministerelor, departamentelor si altor autoritati subordonate;
c) adopta deciziile de afectare a terenurilor in vederea amenajarii poligoanelor pentru depozitarea, prelucrarea, inhumarea sau distrugerea deseurilor;
d) aproba Regulamentul privind gestionarea deseurilor;
e) stabileste limitele de depozitare (inhumare) a deseurilor;
f) aproba Regulamentul privind modul de acordare a autorizatiilor (licentelor) pentru desfasurarea activitatii de gestionare a deseurilor si stabileste cuantumul taxei pentru eliberarea de autorizatii (licente) agentilor economici;
g) ia, in cazul in care autoritatile administratiei publice locale nu-si dau acordul, deciziile definitive pentru amplasarea obiectivelor de importanta nationala privind neutralizarea, prelucrarea, depozitarea sau inhumarea deseurilor, cu conditia respectarii normelor ecologice si a altor cerinte de ordin social;
h) realizeaza colaborarea internationala in domeniu.

Articolul 4. Atributiile Departamentului Protectiei

Mediului Inconjurator

(1) Departamentul Protectiei Mediului Inconjurator:
a) efectueaza controlul de stat asupra respectarii de catre persoanele fizice si juridice a legislatiei privind gestionarea deseurilor;
b) elibereaza si retrage autorizatiile pentru desfasurarea activitatii de gestionare a deseurilor;
c) efectueaza expertiza ecologica a programelor, schemelor, proiectelor de transportare, depozitare, prelucrare, neutralizare, recuperare, utilizare, inhumare si distrugere a deseurilor;
d) limiteaza sau sisteaza activitatea agentilor economici cind aceasta se efectueaza cu incalcarea legislatiei;
e) elaboreaza si prezinta Guvernului propuneri privind cuantumul taxelor pentru depozitarea deseurilor;
f) aproba, in comun cu Ministerul Sanatatii si Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale, Lista deseurilor periculoase;
g) controleaza si evalueaza, in comun cu Ministerul Sanatatii, situatia ecologica din Republica Moldova din punct de vedere al gestionarii deseurilor si informeaza populatia despre aceasta;
h) coordoneaza proiectele de constructie si reconstructie a obiectivelor economice si sociale;
i) colaboreaza cu organismele similare din alte tari, efectueaza studiul, sintetizarea si propagarea experientei internationale in domeniu, controleaza indeplinirea obligatiilor ce ii revin Republicii Moldova conform acordurilor internationale pe linie de gestionare a deseurilor.

(2) Deciziile luate, in limitele competentei sale, de Departamentul Protectiei Mediului Inconjurator in domeniul gestionarii deseurilor sint executorii pentru toti agentii economici si pot fi reclamate numai pe cale judiciara.

Articolul 5. Atributiile Ministerului Sanatatii

Ministerul Sanatatii:

a) efectueaza supravegherea sanitaro-epidemiologica a formarii, transportarii, depozitarii, prelucrarii, neutralizarii, utilizarii, inhumarii si distrugerii deseurilor, ia deciziile privind prevenirea incalcarilor legislatiei sanitare;
b) stabileste gradul de toxicitate a deseurilor, elaboreaza Clasificatorul deseurilor toxice si metodicile de determinare a gradului de toxicitate;
c) coordoneaza deciziile privind afectarea terenurilor pentru depozitarea si neutralizarea deseurilor periculoase;
d) prezinta avizele privind admisibilitatea si conditiile sanitaro-igienice de utilizare a produselor fabricate din deseuri sau cu utilizarea acestora
e) coordoneaza, sub aspectul respectarii cerintelor sanitaro-epidemiologice, documentatia de proiect pentru constructia sau reconstructia intreprinderilor si altor obiective generatoare de deseuri;
f) indeplineste alte functii prevazute de Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologica a populatiei si de alte acte normative in domeniu.

Articolul 6. Atributiile autoritatilor administratiei publice locale

Autoritatile administratiei publice locale:
a) asigura executarea pe teritoriile din subordine a legislatiei privind gestionarea deseurilor;
b) efectueaza coordonarea si reglementarea economico-organizatorica a actiunilor persoanelor fizice si juridice, aflate pe teritoriile din subordine, in domeniul gestionarii deseurilor in vederea depistarii si reintroducerii lor maximale in circuitul economic;
c) adopta, de comun acord cu autoritatile teritoriale pentru protectia mediului si pentru sanatate, deciziile privind afectarea terenurilor pentru depozitarea deseurilor si constructia (extinderea) obiectivelor destinate prelucrarii si neutralizarii acestora, efectueaza controlul asupra distrugerii deseurilor si repararii prejudiciilor cauzate mediului de catre deseurile de productie si menajere;
d) efectueaza comasarea mijloacelor banesti ale persoanelor fizice si juridice, situate pe teritoriile din subordine, a fondurilor ecologice extrabugetare si a bugetelor locale pentru finantarea constructiei obiectivelor noi, extinderea si reconstructia obiectivelor existente de prelucrare, neutralizare si distrugere a deseurilor;
e) efectueaza evidenta sistematica a formarii, depozitarii si prelucrarii deseurilor pe teritoriul din subordine;
f) organizeaza colectarea si evacuarea deseurilor menajere, precum si a celor ce apartin micilor producatori, afecteaza locurile pentru depozitarea lor;
g) intocmesc si tin registrele locurilor de depozitare a deseurilor;
h) adopta, in comun cu Departamentul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale, masurile de protectie civila la obiectivele economice generatoare de deseuri periculoase;
i) iau masurile necesare pentru lichidarea gunoistilor neautorizate si necontrolate;
j) propaga prevederile legislatiei privind gestionarea deseurilor;
k) informeaza populatia asupra situatiei privind depozitarea, pastrarea si prelucrarea deseurilor in localitatea, zona respectiva, antrenind-o la colectarea deseurilor inofensive si a materiilor prime secundare.

Articolul 7. Atributiile altor autoritati

Atributiile altor autoritati imputernicite cu gestionarea deseurilor sint determinate de legislatie.

Articolul 8. Obligatiile persoanelor fizice si juridice

Persoanele fizice si juridice sint obligate:
a) sa utilizeze tehnologii nonpoluante, fara sau cu putine deseuri;
b) sa asigure colectarea si sortarea deseurilor in dependenta de natura acestora (sticla, carton, masa plastica, metal, reziduuri alimentare etc.);
c) sa tina evidenta stricta a tuturor deseurilor rezultate din activitatile lor de productie;
d) sa utilizeze deseurile cu riscuri ecologice minime;
e) sa efectueze controlul de laborator al calitatii mediului in spatiile de depozitare si pastrare provizorie a deseurilor;
f) sa repare integral prejudiciul cauzat mediului, sanatatii si bunurilor populatiei, precum si persoanelor juridice, in cazul incalcarii legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor;
g) sa puna la dispozitia populatiei orice informatie privind situatia in domeniul nominalizat. Persoanele fizice si juridice poarta raspunderea prevazuta de legislatie pentru furnizarea cu premeditare a informatiilor incomplete si inexacte;
h) sa informeze de indata autoritatile teritoriale pentru protectia civila si situatii exceptionale, pentru protectia mediului si pentru sanatate, precum si autoritatile administratiei publice locale despre aparitia cazurilor de avarie legate de poluarea mediului cu deseuri toxice si periculoase si despre actiunile intreprinse in legatura cu aceasta;
i) sa asigure transportarea, depozitarea, prelucrarea, neutralizarea si utilizarea deseurilor toxice si periculoase in baza ontractelor incheiate cu agentii economici, detinatori de autorizatii corespunzatoare, supraveghind riguros procesele nominalizate;
j) sa asigure deseurile toxice depozitate si cele transportate cu etichete indicind gradul de toxicitate, denumirea completa a deseurilor, starea lor de agregare, culoarea, mirosul, proprietatile inflamabile si explozibile, tipul ambalajului, denumirea procesului tehnologic din care au rezultat, cerintele speciale de comportament in conditii normale si in situatii exceptionale, adresa intreprinderii, organizatiei unde s-au format.
k) sa asigure importul si fabricarea produselor alimentare si a marfurilor de larg consum in ambalaje reutilizabile si reciclabile, inofensive pentru mediu, colectarea si recuperarea ambalajelor proprii sau importate, sa nu admita ambalarea excesiva.

[Art. 8 lit. k) in redactia L454/30.07.2001, MO141/22.11.2001 art.1089]Rubrica intretinuta de: Rodica Negura

Chisinau
Bucuresti
Timisoara
Iasi
Brasov
Constanta
Hincesti
Arad
Cluj-Napoca
Straseni

  Parteneri:
Orice în favoarea naturii
Articolele si stirile de pe acest site nu angajaza decat responsabilitatea autorilor lor, si nu reflecta in mod necesar opinia SalvaEco. Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material fara acordul scris echipei SalvaEco sau a autorului este interzisa.

© 2002-2023 All rights reserved "SalvaEco"
Gazduire și Domeniu - Adpixel
Version 1.5.5,232