Posturi vacante in aparatul central al Ministerului Mediului

MINISTERUL MEDULUI AL REPUBLICII MOLDOVA, DIRECŢIA ANALIZĂ, MONITORIZARE ŞI EVALUARE A POLITICILOR, Secţia politică de mediu, monitorizare şi planificare strategică, Şef adjunct al direcţiei, şef al secţiei.
Termenul de aplicare – 5 martie 2010.
a) scopul general al funcţiei:
Contribuie la elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale, monitorizarea implementării documentelor de politici, participarea la coordonarea evaluării impactului documentelor de politici.
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
Coordonează procesul de elaborare şi promovare a politicii de stat în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale la nivel naţional;
Coordonează procesul de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor în domeniul de activitate;
Promovează integrarea principiilor ecologice în strategiile de dezvoltare a ramurilor economiei naţionale, inclusiv a mecanismului economic de protecţie a mediului;
Asigură generalizarea şi prezentarea rapoartelor  privind activitatea în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale în baza analizei şi monitorizării datelor prezentate de către direcţiile şi instituţiile subordonate Ministerului;
Coordonează şi monitorizează activitatea colaboratorilor din subdiviziunea pe care o conduce;
Exercită   funcţiile şefului direcţiei în lipsa  acestuia.
DIRECŢIA RESURSE NATURALE ŞI BIODIVERSITATE, Secţia resurse minerale şi sol, Şef adjunct al direcţiei, şef al secţiei.
a) scopul general al funcţiei:
Contribuie la asigurarea drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova la un  mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate prin coordonarea procesului de elaborare şi promovare a politicii de stat în domeniul conservării, protecţiei şi folosirii durabile a resurselor naturale şi diversităţii biologice;
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
Conduce activitatea secţiei, conform dispoziţiilor operative ale şefului direcţiei, planului de lucru al direcţiei, prevederilor Regulamentului direcţiei;
Asigură procesul de elaborare şi promovare a proiectelor de acte legislative şi normative în domeniul studierii şi folosirii subsolului, care urmează a fi aprobate de Guvern, asigurarea transparenţei procesului de adoptare a deciziilor;
Monitorizează procesul de planificare a activităţii şi executării prevederilor actelor legislative şi normative, documentelor de politici şi tratatelor internaţionale de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale;
Asigură pregătirea informaţiei şi propunerilor în domeniu pentru conducerea ministerului sau organele ierarhic superioare, examinării în termen a proiectelor de acte legislative şi normative, prezentate pentru avizare, precum şi a petiţiilor cetăţenilor.
Conduce activitatea direcţiei în lipsa şefului.
DIRECŢIA PREVENIREA POLUĂRII ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR, Şef al direcţiei.
a) scopul general al funcţiei:
contribuie la elaborarea şi coordonarea procesului de elaborare a planurilor naţionale şi programelor de prevenire a poluării mediului, de gestionare a substanţelor chimice şi deşeurilor.
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
Conduce activitatea Direcţiei prevenirea poluării  şi gestionarea deşeurilor.
Coordonează procesul de elaborare şi promovare a politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul prevenirii poluării mediului şi managementului deşeurilor şi substanţelor chimice;
Coordonează elaborarea şi promovarea strategiilor naţionale privind realizarea convenţiilor  pentru care direcţia este responsabilă;
Coordonează şi organizează efectuarea, în modul stabilit, a expertizei ecologice de stat şi întocmirii avizelor respective;
Coordonează procesul de acordare a asistenţei metodologice în domeniu;
Coordonează procesul de creare şi administrare a bazei de date privind rezultatele activităţii.
DIRECŢIA MANAGEMENTUL APELOR, Şef al direcţiei.
a) scopul general al funcţiei:
Contribuie la elaborarea, promovarea şi implementare a documentelor de politici, acte legislative şi normative în domeniul sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare.
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
Coordonează procesul de elaborare, promovare şi implementare a proiectelor de politici, acte legislative şi normative în domeniul sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare;
Coordonează şi organizează procesul de elaborare şi planificare a  măsurilor de gospodărire a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare;
Avizează proiecte de politici şi acte normative şi alte documente elaborate de alte autorităţi publice;
Coordonează procesul de realizare a măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală de atragere a investiţiilor la construcţia obiectelor de alimentare cu apă şi de canalizare, de gospodărire a apelor şi de hidroamelioraţie;
Coordonează acordarea asistenţei metodologice persoanelor fizice şi juridice în domeniul de activitate;
Conducerea activitatea Direcţiei managementul apelor.
Consultant
a) scopul general al funcţiei:
Contribuie la protecţia resurselor acvatice şi prevenirea poluării acestora prin participarea la elaborarea, promovarea şi implementarea proiectelor de politici, acte legislative şi normative în domeniul sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare.
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
Organizează implementarea prevederilor Strategiei naţionale în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare;
Coordonează procesului de elaborare şi promovare a politicii de stat în domeniul alimentării cu apă şi canalizare;
Participă la coordonarea procesului de realizare a măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală la atragerea investiţiilor la construcţia obiectivelor de alimentare cu apă şi canalizare;
Acordă ajutor metodologic autorităţilor administraţiei publice, agenţilor economici privind implementarea prevederilor actelor normative şi legislative din domeniu;
SERVICIUL JURIDIC, Şef al serviciului.
a) scopul general al funcţiei:
Contribuie la asigurarea juridică a activităţii ministerului, efectuarea lucrărilor ce ţin de perfecţionarea legislaţiei Republicii Moldova, reglementarea chestiunilor ce ţin de competenţa ministerului, precum şi îmbunătăţirea calităţii proiectelor de acte normative, reprezentarea intereselor de drept a ministerului.
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
Elaborează sau participă la elaborarea (analizează, efectuează expertiza juridică) a proiectelor de legi, precum şi a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului Republicii Moldova, altor acte normative, elaborate de minister;
Efectuează expertiza juridică a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărîrilor, dispoziţiilor şi altor acte normative ale ministerului;
Pregăteşte de sine stătător sau în comun cu subdiviziunile structurale sau instituţiile subordonate ministerului avize asupra proiectelor actelor normative, parvenite în minister;
Vizează proiectele actelor normative, ordinelor şi încheierile, prezentate pentru semnare conducerii ministerului;
Reprezintă, în modul stabilit, interesele ministerului în instanţele judecătoreşti şi alte organe;
Acordă subdiviziunilor structurale şi instituţiilor subordonate asistenţă juridică pe chestiunile ce reies din competenţa ministerului.
SERVICIUL RESURSE UMANE, Consultant superior.
a) scopul general al funcţiei:
Contribuie la eficientizarea activităţii ministerului în domeniul managementului resurselor umane prin implementarea politicilor şi procedurilor moderne de personal.
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
Contribuie la elaborarea politicii interne de personal în domeniul de competenţă;
Implementează şi promovează politicii în domeniul managementului resurselor umane legate de recrutare, selectare, dezvoltare profesională şi integrare profesională a personalului Ministerului;
Coordonează şi monitorizează procesului de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici;
Avizează proiecte de acte legislative şi normative şi alte documente elaborate de alte autorităţi publice;
Generalizează şi prezintă informaţii conducerii ministerului şi organelor ierarhic superioare;
Consultă conducerea ministerului privind gestionarea resurselor umane.
SERVICIUL AUDIT INTERN, Consultant.
a) scopul general al funcţiei:
Contribuirea la asigurarea evaluării, efectuării şi consultării în  domeniul managementului finanţelor publice, riscurilor, realizării conformităţii în activitatea angajaţilor cu politicile şi directivele conducerii, întru îmbunătăţirea  operaţiunilor entităţii.
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
Analizează şi evaluează sistemul de management financiar şi control al autorităţii publice, propune recomandări de eliminare a neajunsurilor şi de minimizare a riscurilor;
Pregăteşte documentele necesare pentru efectuarea auditului;
Generalizează rezultatele auditului, elaborează raportul de audit şi îl prezintă conducerii Ministerului;
Monitorizează implementarea recomandărilor ca urmare a auditului efectuat.
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE ŞI INFORMAŢII DE MEDIU, Consultant superior.
a) scopul general al funcţiei:
Asigurarea comunicării eficiente a ministerului cu reprezentanţii mass-media şi societatea civilă.
b) sarcinile de bază ale funcţiei:
Asigură informarea publicului despre activităţile Ministerului;
Oferă răspunsuri (verbale sau scrise) la întrebările reprezentanţilor mass-media, autorităţilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, persoanelor fizice şi juridice privind activitatea Ministerului;
Asigură mediatizarea activităţii autorităţii pe plan intern şi extern;
Participă la elaborarea strategiei de comunicare a Ministerului în vederea  promovării unei imagini pozitive a acestuia;
Organizează şi efectuează controlul asupra examinării calitative şi în termen a petiţiilor.
Notă: Sarcinile şi atribuţiile ministerului sunt reglementate conform Hotărîrii Guvernului RM nr.847 din 18 decembrie 2009
Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul
Ministerului Mediului
Condiţii de bază:
–          deţinerea cetăţeniei  Republicii Moldova;
–          studii superioare în domeniul respectiv;
–          posedarea obligatorie a limbii de stat;
–          dispunerea de  capacitate deplină de exerciţiu;
–          posedarea unei limbi de circulaţie internaţională v-a constitui un avantaj (la nivel cel puţin intermediar);
–          lipsa antecedentelor penale nestinse;
–          nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
–          nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.
Cerinţe specifice:
Studii: superioare în domeniul respectiv, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente;
Experienţă profesională – vechimea în muncă în domeniul de specialitate: cel puţin 5 ani pentru candidaţii la funcţiile publice de conducere (şefi, şefi adjuncţi); cel puţin 3 ani pentru funcţii publice de execuţie (consultanţi,consultanţi superiori).
Cunoştinţe – cunoaşterea legislaţiei în domeniul respectiv;
– cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel,  Internet, E-mail;
Notă: Pentru funcţia de şef adjunct al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor cunoaşterea limbii engleze este obligatorie.
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare,organizare, după caz,  analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite;
Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Bibliografia
●      Constituţia Republicii Moldova
●      Acte normative în domeniul serviciului public
Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice
●      Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative
Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”
Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 ,,Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”
Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 ,,Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”
ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL DE SPECIALITATE
Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova
Programul naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015
Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) pe anii 2008-2011,(Obiectivul 5.5.)
Planul Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2009
Hotărîrea Guvernului cu privire la armonizarea legislaţiei R. Moldova cu legislaţia comunitară (nr. 1345 din 24.11.2006)
Regulamentul Ministerului Mediului (HG nr. 847 din 18.12.2009)
Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici
Legea  privind protecţia mediului înconjurător
Legea privind plata pentru poluarea mediului
Legea privind accesul la informaţie
Regulamentul privind fondurile ecologice
Programul de activitate a Guvernului (compartimentul Protecţia mediului)
Obiectivele de Dezvoltate a Mileniului (ODM)
Legea privind actele legislative (nr. 780-XV din 27.12.2001)
HG privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (nr. 317-XV din 18.07.2003)
Convenţiile internaţionale de mediu la care Republica Moldova este Parte.
Acordurile de colaborare în domeniul protecţiei mediului între R. Moldova şi alte state.
Direcţia resurse naturale şi biodiversitate
Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.91
Codul subsolului nr.3-XVI din 2 februarie 2009;
Hotărîrea Guvernului nr.570 din 11.09.2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului;
Hotărîrea nr. 418  din  17.04.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de prezentare a dărilor de seamă de către beneficiarii subsolului
Hotărîrea nr. 700  din  21.09.94 cu privire la reglementarea valorificării subsolului
Direcţia managementul apelor
Legea nr. 1402 –XV din 24.10.2002 cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală
Legea nr. 272-XIV din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă
Hotărirea de Guvern nr. 530 din  06.06.2000
Hotărirea de Guvern nr. 656 din 27.05.2002
Hotărirea de Guvern nr. 1406 din 30.12.2005
Hotărîrea de Guvern nr. 662 din 13.07.2007
Hotărirea de Guvern nr. 1228 din 2007
Direcţia prevenirea poluării şi gestionarea deşeurilor
Legea Nr. 1515 – XII din 16 mai 1993 privind protecţia mediului înconjurător
Legea Nr. 1347 – XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere
Legea Nr. 440 din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă
Legea Nr. 851 din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător
Hotărîrea Parlamentului nr. 1267-XV din 19. iulie 2002 asupra rezultatelor controlului executării Legii nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 606 din 28 mai 2000 privind aprobarea Programului Naţional de  valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere.
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 637 din 27 mai 2003 privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora.
Serviciul juridic
Legislaţia Republicii Moldova
Legislaţia internaţională în domeniul protecţiei mediului
Serviciul resurse umane
Hotărîrea parlamentului nr.1227-XV din 18.07.2002 pentru aprobarea concepţiei cu privire la politica de personal în serviciul public
Legea nr.154-XV din 28.03.2003 cu privire la Codul Muncii al Republicii Moldova
Legea nr.793-XIV din 10.02.200 contenciosului administrativ
Hotărîrea Guvernului nr.724 din 13.06.2003 cu privire la serviciul resurse umane din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale şi locale
Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 25.06.2007 privind carnetul de muncă
Hotărîrea Guvernului nr.607 din 31.10.1996 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechimea în muncă funcţionarilor publici
Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16.05.2006 privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică
Serviciul audit intern
Legea contabilităţii nr.113 din 27.04.07
ludmila

Ma numesc Ludmila. Am 22 ani . Am absolvit ULIM, specialitatea ecologie. Doresc foarte mult sa ma angajez la serviciu. Daca ma puteti ajuta ma sunati pe acest numar 060060085. sa imi scrieti pe gmail. Multumesc mult.

Lilia

Lilia, jurist.Sunt interesata de postul vacant “SERVICIUL JURIDIC, Şef al serviciului.”Rog sa ma contactati pe acest numar 079264826 sau ma informati pe posta (mail).

Olivia Momotiuc

Ma numesc Olivia. Am 24 ani . Am absolvit ASEM, specialitatea economoi genirala si drept , Doresc foarte mult sa ma angajez la serviciu. Daca ma puteti ajuta ma sunati pe acest numar 069227796.Cu Experienta in lucru sa imi scrieti pe Email. Multumesc mult.

Iulia Girlea

Sunt interesata de postul vacant – SERVICIUL RESURSE UMANE, Consultant superior, rog sa ma contactati pe nr. 068275251 sau pe adrea de Email.

Dorin Gutu

Ma numesc Dorin am absolvit “UTM” specialitatea Ingineria Mediului sunt interesat la posturile vacante: Secţia resurse minerale şi sol, Şef adjunct al direcţiei, şef al secţiei,DIRECŢIA MANAGEMENTUL APELOR, Şef al direcţiei.sau DIRECŢIA PREVENIREA POLUĂRII ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR, Şef al direcţiei. nr. 069409452

Alexandru Necrutu

Ma nu mesc Alexandru, si am absolvit USM, FACULTATEA ADMINISTRATIE PUBLICA,Sunt interesat de postul vacant “SERVICIUL JURIDIC, Şef al serviciului,sau SERVICIUL RESURSE UMANE, Consultant superior, rog sa ma contactati pe 069838987 sau pe email, va multumesc anticipat!!!!

Mihaela

Mă numes Timbur Mihaela am absolvit UnASM,facultatea ecologie ,si doresc foarte mult sa mă angajez ,in acest domeniu daca se poate va rog frumos ,mă puteri contacta ,la nr,068646379