Dăm startul democraţiei de mediu!

Accesul la apă potabilă este una dintre cele mai discutate teme la ora actuală de întreaga omenire. Absenţa apei potabile îngreunează şi stagnează dezvoltarea ţărilor, deseori creând mari probleme de ordin social, economic şi de securitate. Şi, nu în ultimul rând, trebuie de subliniat faptul că, de calitatea apei depinde sănătatea populaţiei şi nivelul ei de trai. Astfel, reieşind din aceste raţionamente, la 28 iulie 2010 ţările membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au recunoscut dreptul la apă potabilă şi sanitaţie ca un drept fundamental al omului, necesar pentru respectarea deplină a vieţii şi a celorlalte drepturi ale omului.
Problema accesului la apă potabilă este relevantă şi pentru Republica Moldova. Conform Raportului Inspectoratului Ecologic de Stat pentru anul 2009, 50% din apă din fântâni nu corespund cerinţelor normative pentru apă potabilă. Este de subliniat faptul, că 80% din populaţia din zonele rurale consumă apă din fântâni. Cele mai frecvente surse de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane, provin din sectorul gospodăriei comunale: deversările apelor neepurate din sistemul comunal şi managementul neadecvat al deşeurilor menajere solide în toate localităţile. Este de subliniat faptul că, 80% din sistemul de aprovizionare cu apă din localităţile rurale nu sunt dotate cu sistem de canalizare şi de epurare a apelor uzate.
Acest tablou trist crează situaţii de disconfort şi nesiguranţă în privinţa sănătăţii fiecărei persoane din ţară, uneori generând şi conflicte. Pentru a-şi putea revendica dreptul fundamental de acces la apă potabilă, precum şi dreptul la un mediu sănătos, stipulat şi în Constituţia Republicii Moldova (art. 37), este foarte importantă înţelegerea de către populaţie a interdependenţei dintre activităţile umane, starea mediului şi efectele produse asupra continuităţii şi calităţii vieţii. La rândul său, creşterea nivelului de trai şi de dezvoltare a ţării, depinde doar de dorinţa populaţiei de a se implica în acest proces. Totodată, aportul organizaţiilor societăţii civile este esenţial atât în vederea creşterii nivelului de conştientizare a populaţiei cu privire la aspectele ce ţin de calitatea mediului şi a efectelor activităţiilor antropice, cât şi în vederea contribuirii la semnalarea încălcărilor legislative de mediu, toate în ansamblu contribuind la dezvoltarea societăţii.
În acest context, graţie susţinerii Departamentului de Stat al Statelor Unite, prin prisma Programului de granturi pentru democraţie, Centrul Naţional de Mediu lansează proiectul „Promovarea dezvoltării durabile în Moldova, prin apărarea dreptului la un mediu sănătos” al cărui scop este de a fortifica societatea civilă în vederea implicării active în procesul de elaborare şi implementare a politicilor şi legislaţiei de mediu din Moldova şi sporirea nivelului de conştientizare a populaţiei cu privire la dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos.
În acest sens, Centrul Naţional de Mediu va elabora un material video de scurt metraj pe aspectele de participare a publicului în cazul de poluare a apelor de suprafaţă din satul Lipnic (r-nul Ocniţa) din cauza nefuncţionării staţiei de pompare care transporta apele uzate provenite de la Spitalul Raional Ocniţa. Ulterior, va fi organizat un training pentru membrii organizaţiilor civile interesate pe aspectele legale ce ţin de apărarea dreptului la un mediu sănătos cu demonstrarea cazului de poluare a singurei surse de apă potabilă din satul Lipnic. Scopul acestui training este de a intensifica implicarea societăţii civile în monitorizarea respectării legislaţiei de mediu în localităţile în care activează, precum şi de a lua atitudine corespunzătoare în cazuri de depistare a actelor de încălcare a legislaţiei.
Nu mai puţin importantă este implicarea societăţii civile în procesele de elaborare a politicilor şi legislaţiei de mediu, aducând exemple concrete de funcţionare a legislaţiei în localităţile în care-şi desfăşoară activitate şi contribuind la îmbunătăţirea acestor acte. Astfel, anul acesta este în proces de elaborare Strategia Naţională de Mediu pentru anii 2012-2022, un document de amploare care va prevedea direcţiile de dezvoltare a domeniului mediului din Republica Moldova pentru următorul deceniu, fapt care va avea un efect important asupra dezvoltării societăţii noastre. Respectiv, prin prisma acestui proiect vom antrena organizaţiile societăţii civile în elaborarea acestui document strategic de importanţă naţională.
Organizaţiile şi persoanele interesate de a se implica în activităţile proiectului pot contacta echipa Centrului Naţional de Mediu prin intermediul poştei electronice: cnm@environment.md sau cnm.moldova@gmail.com.

Acest articol a fost finanţat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările şi concluziile din articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.